Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website copyright van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld een foto of document).

Uitleg Creative Commons-licenties

Bij hergebruik van de inhoud van deze website gebruikt u de naamsvermelding “Bron: NDW”. Bij het citeren van de inhoud mag niet de indruk worden gewekt dat NDW zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

De volgende rechten blijven van kracht:
•    Octrooirechten en merkrechten.
•    De rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website ofwel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Disclaimer

Hoewel de  informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld en gepresenteerd, kan het voorkomen dat de informatie op onderdelen verouderd, niet volledig en/of (deels) onjuist is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. NDW wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. NDW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade.

NDW behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Responsible disclosure

Ontdekt u een zwakke plek in een van de ict-systemen of de websites van NDW? Laat het eerst ons weten vóórdat u dit aan de buitenwereld kenbaar maakt. We kunnen dan maatregelen treffen. Dit heet 'responsible disclosure'. NDW maakt hiervoor gebruik van de voorzieningen van Rijksoverheid.nl. Kijk voor meer informatie op de pagina 'responsible disclosure' van rijksoverheid.nl.